-Muris muvazaası nedeniyle tasarrufun iptali davaları,

-Mirasçılıktan çıkarma,

-Mirastan Feragat sözleşmesi

-Mirastan feragat sözleşmesinin feshi,

-Mirasın reddi,

-Mirasın reddinin iptali davası,

-Mirasta Tenkis Davası,

-Mirasta denkleştirme davaları,

-Miras payının devri,

-Mirasçılık Belgesi (veraset ilamı) alınması / iptali davaları,

-Vasiyetname / Miras sözleşmesi hazırlanması hususunda hukuki danışmanlık

-Ölüme bağlı tasarrufların yorumu, iptali ve hükümsüzlüğü davaları,

-Vasiyetnamenin açılması davası,

-Miras sebebiyle istihkak davası,

-Taksim davası,

-İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi,

gibi miras hukuku konularında yazılı ve sözlü danışmanlık hizmetleri verilmektedir.