-Sosyal güvenlik hukukundan doğan tüm davalar,

-Yurtdışı hizmet borçlanması talep ve takibi,

-Mavi kartlıların borçlanma hakkına ve taleplerinin reddine dair tüm davalar,

-Ölüm aylığı bağlanması gerektiğine dair tespit davaları,

-Yersiz ödeme sebebiyle başlatılan icra takiplerine karşı itiraz ve borçlu olunmadığına dair açılacak tespit davaları,

-Maluliyet oranının tespiti ile maluliyet aylığına hak kazanma konulu davalar,

-İş akdinin feshi davaları,

-Kıdem tazminatı,

-İhbar tazminatı,

-Ücret alacakları (ulusal gün ve genel tatil günleri, fazla mesai ücreti, yıllık ücretli izin ve bakiye ücret alacakları) ile ilgili davalar,

-Kötü niyet tazminatı davaları,

-İş kazası nedeniyle maddi-manevi tazminat davaları,

-İşe iade davaları,

-Sigortalılık başlangıcının ve sigortalı hizmetin tespiti davaları,

-İş sözleşmesi hazırlanması,

-İş sözleşmesinin feshi için gerekli evrakların hazırlanması,

-İş hukukunda gerekli ihtarnamelerin ve ibranamelerin hazırlanması,

gibi iş hukukuna ilişkin her türlü danışmanlık hizmetini vermekteyiz.