-Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu),

-Elatmanın önlenmesi davası,

-Ecrimisil davaları,

-İstihkak davaları,

-İpotekten doğan davalar,

-Muvazaaya dayalı tapu iptal ve tescil davaları,

-Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri,

-Miras payının devri, bağış, ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmeleri,

-Olağan-Olağanüstü zamanaşımı sebebiyle tapu iptali ve tescil davası,

-Tapu İptal ve Tescil Davaları,

-Kamulaştırma,

-Kamulaştırmasız elatma,

-Üst hakkı,

-İştira ve önalım (şufa) hakkı,

-Zorunlu geçit hakkı,

-Komşuluk hukukundan kaynaklanan davalar,

-Zilyetlik, zilyetliğin korunması davaları,

-Yolsuz tescil,

-Tapu sicilinin tahsisi davaları,

-Sınır ve Yüzölçümünün tashihi davaları,

-Kat mülkiyetinden doğan davalar,

-Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan davalar,

-Tahliye davaları,

-İpotek ve rehin tesis işlemleri,

-Tapuya kayıtlı isim ve soyad, cins tashihi davaları

gibi konularda destek vermekteyiz.